Jeleń - symbol

"Biały Jeleń - symbolizuje bliskość świata nadprzyrodzonego, jest pośrednikiem pomiędzy światami, w tradycji chrześcijańskiej bywa symbolem Chrystusa."


"Fragment miedzianego reliefu ze świątyni bogini Ninhursag (powstały ok. XXVI stulecia przed Chr.), pozwala nam domyślać się niektórych znaczeń symbolicznych łączonych przez starożytnych Sumerów z wyobrażeniem jelenia. Otóż Ninhursag - której pierwotne imię brzmiało Nintu - była jedną z ważniejszych bogiń - matek, przypisywano jej zrodzenie wielu bogów i bogiń, była również współstworzycielką ludu Sumerów. Jako bogini rodzicielka skojarzona była z cyklem obumierania i odradzania się natury, mogła być dawczynią życia i sprawczynią śmierci. Jelenie jako atrybuty bogini Ninhursag symbolizowały zapewne przynajmniej niektóre aspekty symboliki bogini." http://www.lomza.friko.pl/ciekawostki/jelen_1.htm


Jeleń oznacza również wytrwałość, konsekwentne dochodzenie do celu i dbałość o równowagę energetyczną. (za: Symbolika Zwierząt)Chrześcijaństwo bez trudności przyjęło prastary symbol jelenia wraz z większością wiązanych z nim znaczeń. Symbolikę oczywiście wzbogacono o znaczenia oparte na przekazach biblijnych. Na podstawie słów Pisma Świętego jeleń mógł być upostaciowaniem Chrystusa lub też symbolem duszy ludzkiej pragnącej zbawienia. Symbolika chrystologiczna jelenia - często białego - oparta była na fragmencie jednej z bardziej alegorycznych ksiąg Biblii: na "Pieśni nad Pieśniami" króla Salomona. Oblubienica, będąca starotestamentowym typem Kościoła, oczekuje Oblubieńca-Mesjasza, który:
..idzie skacząc po górach, przeskakując pagórki Podobny jest miły mój sarnie i jelonkowi. [PnP. II, 8-9]
   Porównanie Oblubieńca-Chrystusa do jelenia pojawia się jeszcze dwukrotnie w kolejnych rozdziałach:
Wróć się bądź podobny, mity mój! Sarnie i jelonkowi na wzgórzach Bether. [PnP. II, 17]
Uciekaj miły mój! A bądź podobny
sarnie i jelonkowi na górach ziół wonnych. [PnP. VIII, 14]
   Ikonografia średniowieczna wzbogaciła symbol jelenia jako epifanii Chrystusa o dodatkowe elementy. Między rogami zwierzęcia umieszczano krzyż - to najpopularniejsza forma symbolu jelenia - albo postać Zbawiciela w jaśniejącej mandorli.
   Jeleń jako symbol duszy ludzkiej dążącej do Boga również wywodzi się ze Starego Testamentu. W psalmie 42. król Dawid wola: Jako pragnie jeleń do źródel wodnych, tak pragnie dusza moja do ciebie, Boże. [ Ps. XLII, w. 2]Już w jaskiniach z epoki kamiennej znajdują się malowidła przedstawiające jelenie i przebranych za jelenie ludzi, które służyły celom kultowym. Jeleń był zwierzęciem czczonym na całym świecie, ze względu na jego odnawiające się corocznie wysokie poroże często porównywano go z drzewem życia, dlatego też był w wielu kulturach i epokach symbolem płodności, duchowego wzrostu i zasady, śmierci i ponownych narodzin……, Egipcjanie uważali jelenia za łatwowiernego zarozumialca, który uciekając przed myśliwym w lesie zaklinowuje poroże w gałęziach drzew i daje się zabić….., Rogi jelenia, ze względu na ich kształt i ze względu na krwistoczerwoną barwę ścieranego na wiosnę scyputu, jawiły się wielu ludom jako promienie światła i ognia, a jeleń uważany był z tej racji za zwierzę solarne lub też pośrednika między niebem a ziemią. W buddyzmie jeleń uchodził, obok gazeli, za symbol mądrości i ascezy, zwierzę Buddy który objawia się również w postaci jelenia i jego nauk udzielanych często w gajach zamieszkałych przez płową zwierzynę, atrybut wieczności i jesieni. Solarny aspekt jelenia w Chinach interpretowano niekiedy także w sensie negatywnym, jeleń byt również symbolem suszy. Obok łani w starożytności również jeleń uchodził za święte zwierzę Artemidy, gdzie walka jelenia z innymi zwierzętami symbolizowała walkę między światłem a ciemnością. Jako przewodnik dusz jeleń pojawia się w starożytności i u Celtów. Starożytność widziała w jeleniu także wroga i zabójcę węży, a wyobrażenie to spotykamy często w związku z wodą życia. Niekiedy jeleń staje się symbolem melancholii, ponieważ kocha samotność. Ze względu na jego rzucające się w oczy zachowanie w czasie rui (rykowisko) uchodził także za symbol męskiej namiętności seksualnej, Coroczne gubienie i odrastanie rogów — cykliczne okresy rodzenia się i umierania, płodności, wzro­stu, odrodzenia duchowego. Poroże, które co roku odrasta coraz okazalsze i grub­sze; powiększając liczbę odnóg i wagę, wyobraża rosnącą potencję płciową sam­ca, władcę haremu łań. Rogi sarny były słynnym afrodyzjakiem……., W alchemii: rtęć filozoficzna, merkuriusz….. W mistyce biała łania leśna to dusza, wraz z pustynnym jednorożcem czyli duchem, żyją razem w lesie — ciele człowieka. Jeleń we śnie jest wysłannikiem podswiadomosci przynoszącym nam swoiste przesłanie……

za: http://sennik-mistyczny.pl/?p=1460


1 komentarz: